ÁSZF

Terminál Parkoló 

Általános Szerződési Feltételek

-parkolási szolgáltatásra vonatkozóan-

Érvényes 2023. szeptember 15-től.

I. Alkalmazás

I.1. A FI-RENT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2724 Újlengyel, Temető utca 7., cégjegyzékszám: 13-09-073886, adószám: 12204074-2-13, képviseletére jogosult Fekete Tamás ügyvezető önálló aláírási joggal), mint Üzemeltető a 2220 Vecsés, Fő út 12. címen található, díjfizetés és használati feltételek elfogadása ellenében használható, sorompóval és kamerarendszerrel védett pakolót igénybevevő Ügyfél között létrejövő jogviszony feltételei a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) kerülnek szabályozásra. 

I.2. Ügyfél a Terminál Parkoló  használatával magára nézve kötelezően elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit. Az Üzemeltető az ÁSZF-et a honlapján is elérhetővé teszi az Ügyfél részére. 

I.3. Az ÁSZF rendelkezéseit a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell értelmezni.

II. A parkoló használatának feltételei

II.1. A parkoló használatának igényét a www.terminalparkolo .hu honlapon fellelhető foglalási rendszerben lehet rögzíteni. Az Üzemeltető kültéri (időjárási viszonyoktól nem védett), kültéri fedett (időjárási viszonyoktól részben védett) és beltéri, zárt teremgarázsos elhelyezést valamint reptéri transzfer szolgáltatást biztosít az Ügyfél részére, az Ügyfél foglalása szerint. Az igény rögzítését követően az Üzemeltető visszajelzése alapján jön létre a felek között a kötelmi jogviszony. Az Üzemeltető a gépjármű rendszámát rögzíti. 

II.2. A Parkolót az Üzemeltető a 2220 Vecsés, Fő út 12. szám alatti zárt helyen üzemelteti. 

II.3. Az Ügyfél a Parkolót saját kockázatára és felelősségére rendeltetésszerűen használja. A használat során az Ügyfél köteles a Parkoló állapotának megőrzésére.

II.4. A Parkoló a hét minden napján 0-24 óráig üzemel, az Üzemeltető a Parkolóba való be- és kihajtás lehetőségét kizárólag vis maior helyzet esetén korlátozhatja. Üzemeltető vis maior helyzetnek tekinti pl.: olyan rendkívüli időjárási anomália, mely a közlekedést nem teszi lehetővé.

II.5.

A szerződés területi hatálya: az itt rendezett szabályok az Terminál Parkoló  céljára bekerített illetve az Terminál Parkoló  által üzemeltetett vagy bérbe vett területen érvényes. 

A szerződés időbeli hatálya:

Jelen szerződés a parkolás megkezdésével az Terminál Parkoló  és az ügyfelek (a gépjármű vezetője és utasai) között jön létre határozott időre, és megszűnik, amikor az Ügyfél a parkolóhelyet gépjárművével elhagyja.

Forgalmi rend a Terminál Parkoló  területén

A Terminál Parkoló  egész területén a KRESZ szabályai érvényesek. 

A megengedett legnagyobb sebesség 15 km / h.

A Terminál Parkoló  területén a gépjárművek mozgását, leparkolását a Terminál Parkoló  személyzete irányítja.

A gépjárművek lezárt állapotban mechanikus, és beépített elektronikus védelemmel ellátva tárolhatóak. A forgalmi rend a Terminál Parkoló  kapujának elhagyásáig van érvényben.

Biztonságtechnikai intézkedések a Terminál Parkoló  területén

A Terminál Parkolóba történő behajtáskor az üzemeltető a jogszabályoknak és adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a parkolás igénybevételéhez szükséges igazolás, bizonyítás, és biztonsági célokra történő adatrögzítést végez.

 • Rögzíti a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő adatokat (igény szerint) 

 • Rögzíti a gépjármű jelenlegi állapotát, mely aláírásra kerül a Terminál Parkoló  üzemeltetője, illetve az ügyfél által. Az esetleges sérülésekről fénykép készül. (igény szerint)

 • A Szabad Parkolóban való parkolás megkezdésekor a Terminál Parkoló  üzemeltetője felveszi az ügyfél személyes adatait a parkolólap kiállításához. A Terminál Parkoló  üzemeltetője kizárólag a reptéri parkoló üzemeltetéséhez használja fel, és azokat a jogviszony megszűnése után 60 napig őrzi, majd megsemmisíti. 

 • Az aláírásokat, illetve fényképfelvételeket a Terminál Parkoló  üzemeltetője kizárólag hatósági szerveknek, azok hivatalos dokumentált megkeresésére áll módjában kiadni. 

 • A Terminál Parkoló  a parkolás megkezdésekor a Terminál Parkoló   üzemeltetője a fenti dokumentumok és adatrögzítés alapján parkoló lapot állít ki az ügyfél részére, mely tartalmazza az autó és az ügyfél adatait.

 • A Terminál Parkoló  a parkolás befejeztével  az autó átvételére kizárólag a parkoló lapon szereplő, vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott személy jogosult. 

 • A járművel történő kilépés során, amennyiben nyilvánvaló költség nem merül fel, úgy a parkoló lapot felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek. A parkolólapot az ügyfél köteles megőrizni, és azt a parkolás befejeztével a személyzetnek, a portaszolgálatnak vagy az őrszolgálatnak átadni. Ennek hiányában, a forgalmi engedélyben szereplő személy tekinthető a gépjármű elvitelére jogosultnak.

 • A parkolólap elvesztéséből származó károkért és esetleges többletköltségét a Terminál Parkoló  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal. 

 • A Terminál Parkoló  üzemeltetője nem vállal felelősséget a tárolás során bekövetkezett szennyeződésekért és károkért. (jégkár, természeti katasztrófa, villámcsapás, tűzeset, stb.), valamint más által okozott károkért sem. Más által okozott kár esetén a kresz szabályai lépnek érvénybe.

 • Autómosás/takarítás esetén korábbi sérülés, lakkréteg hiba miatt esetlegesen keletkezett károkért felelőséget nem vállalunk.

 • Az autó mozgatásának jogát fenntartjuk, ezért annak kulcsát itt kell hagyni. Kulcs itt nem hagyása esetén az autóra semmilyen felelőséget az üzemeltető nem vállal.

A Terminál Parkoló  üzemeltetője gépjármű utas és csomagterében elhelyezett, vagy otthagyott vagyontárgyakat nincs jogában vizsgálnia, ezáltal azokról adat felvételezést nem készít, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt. A Terminál Parkoló  üzemeltetője nem vállal felelősséget a gépjármű csomag és utasterében hagyott vagyontárgyakért, audit-videó, vagy telekommunikációs, navigációs és egyéb berendezésekért.  A parkoló járműben üzemanyagon kívül más tűz, és robbanásveszélyes, valamint élő állat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, romlandó, mérgező, sugárzó és egyéb ártalmas anyag, bármilyen olyan tárgy, melynek birtoklását jogszabály tiltja, nem tárolható. Amennyiben ennek gyanúja felmerül, úgy a Terminál Parkoló  üzemeltetője értesíti a hatóságot és továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el. Ennek megszegéséből keletkező esetleges károkért a Terminál Parkoló  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, a károk megfizetése az ügyfelet terheli.

A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén a Terminál Parkoló  üzemeltetője által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe az ügyfelet terheli. A bizonyítás költségei annak sikere esetén sem terhelhetőek a Terminál Parkoló  üzemeltetőjére. 

II.6. A Parkolóban a gépjármű elhelyezése (amennyiben az Üzemeltető helyezi el a gépjárművet) és őrzése során az Üzemeltető működésével összefüggésben az Ügyfélnél keletkezett kár vonatkozásában az Üzemeltető felelősségbiztosítással áll helyt. 

II.7. A Parkoló használatát az Üzemeltető személyzete zártláncú kamerarendszerrel, a rendőrségre továbbított riasztással felügyeli. A Parkoló 0-24 órás személyi őrzés alatt áll. A Parkoló használatának költségei a www.terminalparkolo.hu honlapon megtalálhatóak. 

Az Üzemeltető 30 nap parkolás felett egyedi ajánlatot nyújt az Ügyfélnek. 

II.8. Amennyiben az Ügyfél a Parkoló üzemeltetési rendjét illetőleg a jelen ÁSZF-ben rögzített szabályokat megzavarja az Üzemeltető jogosult a Parkolóból kiutasítani. A kiutasítás eredménytelensége esetén Üzemeltető jogosult az illetékességgel rendelkező rendvédelmi szervnél bejelentéssel élni. Amennyiben az Ügyfél a Parkolóban biztonságos közlekedést akadályozza és az Üzemeltető felszólítására ezt az akadályt nem hárítja el, az Üzemeltető haladéktalanul jogosult az Ügyfél költségére az illetékes hatóságot megkeresni a gépjármű eltávolítása érdekében.

II.9. Ügyfél a Parkolót 30 napig jogosult használni egyedi ajánlat és megállapodás hiányában. Amennyiben az Ügyfél 30 napot –vagy az egyedi megállapodás szerinti határidőt- követően a Parkoló területét nem hagyja el az Üzemeltető jogosult tájékoztatást kérni a Parkolóban hagyott gépjármű tulajdonosáról (üzembentartójáról) az illetékes hatóságtól. A hatóság adatközlését követően az Üzemeltető 8 azaz nyolc napos határidővel felhívja a tulajdonost (üzembentartót) arra, hogy a parkolási díjjal összefüggésben keletkezett fizetési kötelezettség egyidejű kiegyenlítése mellett a gépjárművet távolítsa el a Parkoló területéről. Amennyiben a felszólításban szabott határidő eredménytelenül eltelik vagy az illetékes hatóságtól 30 azaz harminc napon belül nem érkezik meg a kért adatszolgáltatás, az Üzemeltető gondoskodik a gépjármű szakszerű elszállításáról és elhelyezéséről, melynek költségei a gépjármű tulajdonosát (üzembentartóját) terhelik, illetve az elszállítással egyidejűleg a kárveszély is rá száll. Az Üzemeltető az elszállításról, annak költségéről és a gépjármű megtalálási helyéről írásban értesíti a tulajdonost (üzembentartót). Az írásbeli értesítés a második kézbesítési kísérletet követő 5 azaz öt napon belül kézbesítettnek minősül. Az elszállított gépjármű őrzése nem feladat az Üzemeltetőnek. Az elszállítás előtt az Üzemeltető a gépjármű külső állapotát jegyzőkönyvben, fényképes dokumentációval rögzíti. 

II.10. A határidőn túli parkolás napi díja, parkolási pótdíj 30.000.,- Ft- Áfa/nap, melyet az Ügyfél köteles megfizetni az Üzemeltető felé.

II. 11. A reptéri transzferszolgáltatást a parkolási szolgáltatással együtt ingyenesen nyújtja az Üzemeltető, azonban annak igénybevétele az Ügyfél részéről nem kötelező. A transzferszolgáltatáshoz az indulási és érkezési időpontokat az Ügyfél az Üzemeltető honlapján található űrlapon adhatja meg. Az Ügyfél téves indulási - érkezési adatrögzítésével összefüggésben keletkező esetleges kárért az Üzemeltető a felelősségét kizárja.

III. Fizetési feltételek 

III.1. Az Ügyfél a parkolási szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezéseit. Az Ügyfél a Parkolóban való behajtással a jelen ÁSZF-ben rögzített díj megfizetésére köteles, a parkolási szolgáltatás igénybevételének befejezésével. 

III.2. A mindenkor érvényes parkolódíjak a www.terminalparkolo .hu honlapon találhatóak meg. 

III.3. A mindenkor érvényes díj illetve a parkolási pótdíj meg nem fizetése esetén az Ügyfél nem jogosult a gépjárművel a Parkoló területét elhagyni, az ebből eredő károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. 

Az ügyfél a parkolási díjat készpénzben fizeti meg vagy bank kártyával visszaérkezéskor utólag fizetve. 

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy gépjárművével a Terminál Parkolót a parkolási díj megfizetése után hagyhatja el, vita esetén a személyzet az autót visszatarthatja. A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartására az ügyfél nem alapíthat további igényeket. Amennyiben a gépjárművet a Terminál Parkolóból parkoló lapot felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy az üzemeltető a rendelkezési jogot külön is vizsgálja. A Terminál Parkoló  személyzete a járművezetőt felhívja a személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot igazoló okirat bemutatására.

Amennyiben a járművezető, és a tulajdonjogot igazoló okiratban feltüntetett személy nem azonos, úgy legalább 2 tanú olvasható aláírásával és lakcímével ellátott magánokiratban foglalt meghatalmazás eredeti példányáénak átadása is kötelező. Kétség esetén a Terminál Parkoló  üzemeltetője jogosult hatósági intézkedést kérni, mely megtörténtéig a járművet visszatarthatja.  A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen vagy közvetett igény érvényesítése a Terminál Parkoló  üzemeltetőjével szemben kizárt. 

A repülőtéri transzfer ügymenete

A Terminál Parkoló  üzemeltetője az ügyfelek részére a parkoló és a Ferihegy 2A és 2B repülőtéri terminálok között az oda-vissza utazást (reptéri transzfert) saját kisbusszal biztosítja. A repülőtéri transzfer díját a kültéri, kültéri fedett, teremgarázs, parkoló tartalmazza.

A reptéri transzfer a parkolólap átvétele után vehető igénybe a kért terminálhoz. A visszautazás során a repülőgép leszállását követően a parkolólapon található telefonszámon kérjük jelezni az igényt a transzferre. A transzferszolgáltatást a Terminál Parkoló  üzemeltetője igény szerint biztosítja. A Terminál Parkoló  üzemeltetője vállalja, hogy az igény jelzését követően beérkezéskor 10 - 25 percen belül rendelkezésre áll, visszaérkezéskor pedig maximum 15 - 25 percen belül. A menetidő a Terminál Parkoló  és a Liszt Ferenc repülőtér között kb. 10 perc, forgalomtól függően.

Az ügyfél kizárólagos érdekkörébe tartozik, hogy a fenti időigényt az utazásához szükséges mértékben figyelembe vegye. A Terminál Parkoló  üzemeltetője minden tőle telhetőt elkövet, hogy a fent jelzett időn belül az utasok eljussanak a Liszt Ferenc repülőtérre, vagy a Terminál Parkoló hoz, azonban nem vállal felelősséget az esetleges műszaki, elkerülhetetlen forgalmi, vagy hatósági intézkedések során bekövetkezett esetleges késésekért. Kérjük, ezért úgy számoljon, a Terminál Parkoló a történő  megérkezéstől számított 30 percen belül, hogy nem kapkodva transzferrel a Liszt Ferenc repülőtérre szállítjuk.(A 30 perc elegendő a leparkolásra, a csomagok átrakására, a regisztrációra, az adatlapok kitöltésére, esetlegesen kávé - üdítő elfogyasztására, és az utazásra.) Késés esetén ha a parkoló személyzete tájékoztatva van előre, az utast akár 10 percen belül is a repülőtérre visszük.

A repülőgépek elérésével kapcsolatos igények érvényesítése kizárt.  A Terminál Parkoló  személyzete segíti az ügyfelek biztonságos be és kiszállását, csomagjaik pakolását. A Terminál Parkoló  üzemeltetője kizárhatja a szolgáltatásból azon ügyfelét, aki megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban. (Ittas, bódult személyek) 

Az ügyfelek utasként is vállalják a rájuk vonatkozó KRESZ szabályokat, és a kulturált utazás követelményeinek betartását. 

Vegyes rendelkezések

A Terminál Parkoló  üzemeltetőjének kötelezettsége

 • A mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabad vagy zárt, őrzött parkolóban tárolja.

 • A gépjárművet az adatrögzítés során felvett állapotban, a kulcsokkal rendelkező és parkolólapot felmutató személynek a parkolási díj megfizetése ellenében kiadja. 

 • A Terminál Parkoló  területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítja és a transzferügymenet szerint Liszt Ferenc repülőtér Ferihegy 2A, Ferihegy 2B terminálokhoz repülőtéri transzferszolgáltatást nyújt.

 • Az ügyfél a Terminál Parkoló  üzemeltetője szerint a díjak megfizetésére és parkolólap megőrzésére, valamint a Terminál Parkoló  parkolási szabályainak betartására köteles.

 • A Terminál Parkoló  üzemeltetője a magánszemélyek viselkedésére jelen szabályzat betartásán túl nem tud teljes körű befolyást gyakorolni.

 • A Terminál Parkoló  üzemeltetője a fent említett szabályokat betartja és betartatja, ezen túl nem felelős harmadik személy felróható magatartásáért, különösen az általuk szándékosan és elháríthatatlanul okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogtalanul tartózkodik a Terminál Parkoló  területén.

 • A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a polgári törvénykönyv és a végrehajtásra kiadott jogszabályok, és a Terminál Parkoló t üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok, és hatósági előírások ide vonatkoztatható rendelkezései az irányadóak.

 • Amennyiben fedett vagy zárt foglalása van tűzvédelmi okokból az autókulcs leadása kötelező, melyet rendőrségi riasztóval ellátott széfünkben tároljuk! Szabadtér esetén is erősen ajánlott tűzvédelmi okokból.

 • A leadott kulcsokra felelőséget az üzemeltető kizárólag abban az esetben vállal, amennyiben az utas az irodában a kameráink alatt adja át irodás kollégáinknak.

 • Mosás takarítás során korábbi sérülésekből adódóan, valamint lakkréteg hiba miatti esetleges károkért/festék leválásért felelőséget nem vállalunk.

IV. Az Üzemeltető felelőssége, annak terjedelme és korlátai

IV.1. Az Üzemeltető felelőssége a Parkoló területén elhelyezett és jogszerűen, érvényesen parkoló gépjárművek eltulajdonítása esetén keletkezett kár részbeni megtérítésére terjed ki a következő feltételek szerint. 

VI.2. Az Üzemeltető a Parkoló területén parkoló gépjármű eltulajdonításából keletkezett kár megtérítésére biztosítási kötvénnyel rendelkezik. Az Üzemeltető a bekövetkezett kárnak csak azt a részét téríti meg, amelyet a biztosítási kötvénye alapján a biztosítótársaság a károsultnak vagy részére a káreseménnyel kapcsolatosan megfizet. Nem kerül megtérítésre a kár, ha a biztosítótársaság rendelkezései szerint a biztosítótársaságot nem terheli kockázatviselési, helytállási kötelezettség illetve nem kerül megtérítésre az a kár, amelyet a biztosítótársaság a kötvény alapján eleve nem köteles megtéríteni. A kártérítés megfizetésére a biztosítótársaság teljesítésével kerül sor. 

VI.3. A kártérítési felelősség a károsult ténylegesen felmerülő vagyoni kárára, azaz a károkozó körülmény folytán a károsult vagyonában beállott értékcsökkenésre vonatkozik (közvetett és következményi károkra valamint elmaradt vagyoni előnyre nem). Nem terjed ki az Üzemeltető felelőssége olyan kárra, melyet a biztosított (vagy olyan személy, akinek a magatartásáért felelős) okoz. 

VI.4. Az Üzemeltetőt nem terheli kártérítési kötelezettség abban az esetben sem, amennyiben az alábbi kötelezettségek, rendelkezések teljesítését az Ügyfél vagy a képviseletében eljáró olyan személy vagy olyan személy, akinek a magatartásáért az Ügyfél felelős, elmulasztja, megszegi, azoknak maradéktalanul nem tesz eleget:

 • Ügyfél köteles a Parkolót rendeltetésszerűen használni;

 • Ügyfél köteles a káreseményt haladéktalanul jelezni az Üzemeltető felé;

 • Ügyfél köteles a káresemény illetve a kár megtérítése vonatkozásában az Üzemeltetővel és a hatóságokkal, biztosítóval együttműködni, minden szükséges tájékoztatást és nyilatkozatot megadni. Ennek elmaradása esetén az Üzemeltetőt felelősség nem terheli.

A Terminál Parkoló  üzemeltetője nem vállal felelősséget a tárolás során bekövetkezett szennyeződésekért és károkért. (jégkár, természeti katasztrófa, villámcsapás, tűzeset, stb.), valamint más által okozott károkért sem. Más által okozott kár esetén a KRESZ szabályai lépnek érvénybe.

Parkolóból távozás után az üzemeltető semmilyen reklamációt nem fogad el utólagosan.

Más által esetlegesen okozott kár esetén, amennyiben az utas távozás előtt ezt jelzi kollégáinknak még a helyszínen, valamint távozás után fényképes dokumentummal röviden leírva jelzi ezt a főnökség felé a weboldalunkon megtalálható e-mail címre, ebben az esetben nézzük vissza kamerafelvételeinket a riasztós/kamerás rendszergazdának segítségével.

V. Közzététel 

V.1. A jelen ÁSZF-et az Üzemeltető közzéteszi a honlapján, (www.terminalparkolo .hu) Az Üzemeltető az ÁSZF egyoldalú módosítására bármikor jogosult, a módosítás a közzétételét követő naptól hatályos, a hatálybalépését követően létrejött jogviszonyokra érvényes. 

V.2. Az ÁSZF nyomtatott formában a Parkoló területén található Irodában megtekinthető.

VI. Panasz

VI.1. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos panaszt a www.terminalparkolo.hu honlapon található e-mail elérhetőségre lehet megküldeni. 

VII. Személyes adatok

VII.1. Az Ügyfelek személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési szabályzat megtalálható a www.szabadparkolo.hu honlapon.

VII.2. Az adatok a káresemény biztosítónak való bejelentéshez és a feltételek fennállása esetén a biztosító eljáráshoz, ügyintézéshez szükségesek. 

VIII. Jogviták rendezése

VIII.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, az ÁSZF érvényességére, hatályára és értelmezésére a hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. 

IX. Vegyes rendelkezések

XI.1. A jelen ÁSZF 2023. szeptember 1. napjától határozatlan ideig hatályos. 

IX.2. A FI-RENT Kft. elérhetőségei:

 • www.terminalparkolo .hu

 • telefon: +36 70 701 9333; +36 70 622 1212